نویسندگان محترم توجه داشته باشند؛ مقالاتی مورد پذیرش قرار می گیرند که مطابق روش های استاندارد مقاله نویسی علمی- پژوهشی  و ISIبوده، در قالب فرمت کنفرانس و در نرم افزار Word تایپ و  تنظیم شده باشند. حداکثرطول مقالات باید در 8 صفحه تنظیم شوند که شامل همه محتویات مقاله اعم از شکل و جدول و .... می باشد. همچنین صحت تمامی مطالب موجود در مقاله بر عهده نویسنده بوده و کنفرانس هیچ مسئولیتی در قبال آنان ندارد.

عنوان مقاله در 1 یا 2 خط وسط چین، فونت پررنگB Nazanin 18pt

الگوی ارسال مقاله (فایل Word)

مولف اول1*، مولف دوم2، ... (مولف رابط با * مشخص می شود، وسط چین، فونت پررنگB Nazanin 14pt)

1-عنوان و  آدرس کوتاه مؤلف اول، آدرس پست الکترونیکی (وسط چین، B Nazanin 10pt )

2- عنوان و  آدرس کوتاه مؤلف دوم، آدرس پست الکترونیکی (وسط چین،B Nazanin 10pt)

 

 

چکیده:( فونت پررنگ B Nazanin 14pt)

هر مقاله باید دارای یک چکیده حداقل 200 و حداکثر250 کلمه­ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 35 میلی‌متری از لبه­ راست و چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و خلاصه نتایج مقاله باشد. از اشاره به مراجع و گذاشتن شکل و نمودار در این قسمت خودداری شود. فونت این بخش برای متن فارسی از نوع B Nazanin 12pt و برای عبارات یا کلمات لاتین Times New Roman 11pt‌باشد. محل قرارگیری عنوان این بخش در حدود 100 الی 120 میلی‌متر از بالای صفحه است.

 

   واژه‌های کلیدی:(پررنگB Nazanin 12pt) شامل5 واژه که با کاما از هم جدا شده باشند.(B Nazanin 11pt)

 


 

1- مقدمه ( فونت پررنگ B Nazanin 14pt)

این راهنما به منظور استفاده مولفین مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد و این کنفرانس تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و می‌تواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف علائم و توضیحات راهنمای اضافی).

 

برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار Wordاستفاده شود. کاغذ از نوع A4تعریف می‌گردد. از فونت B Nazanin 12pt و فاصله خطوط singleدر تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در تمامی قسمت‌ها در صورت استفاده از کلمات لاتین، از فونت Times New Romanبا یک اندازه کوچکتر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود. عنوان هر بخش با فونت پررنگB Nazanin 14pt، به همراه شماره بخش  و spacingقبل ازسطر عنوان 12ptنوشته شود. عنوان زیربخش‌ها با فونت پررنگB Nazanin 12pt و به همان ترتیب (به همراه شماره زیر بخش) نوشته شود. علایم نگارشی مانند نقطه، کاما و ... به نحو مناسبی مورد استفاده قرار گیرند. این علائم بلافاصله بعد از کلمه می‌آیند و بعد از این علائم یک فاصله نیاز دارد. از فواصل کوتاه در موارد لازم مثل افعالی که با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمالی کلمه گردد. علامت اعشاری در فارسی و انگلیسی به نحو درست استفاده شود (بطور مثال 4/13 و 13.4).

 

2- ارسال مقالات

کلیه مقالات دریافت شدهتوسط داوران کنفرانس مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله با فرمت doc و  pdf، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است از طریق سامانه کاربران در سایت کنفرانس ارسال گردد. دبیرخانه از دریافت مقالاتی که با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است.

 

چگونگی پذیرش مقاله به اطلاع مولف رابط که با علامت ستاره در لیست مولفین مشخص شده، خواهد رسید. با این‌حال آخرین وضعیت مقالات از طریق سایت کنفرانس www.behsazi.semnaniau.ac.ir قابل پیگیری می‏باشد. در صورت پذیرش، لازم است مولفین مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت کنفرانس ارسال نمایند.

 

3- حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزای آن نظیر شکل‌ها و جداول می‏باشد، 8 صفحه است.

 

4- روابط، اشکال و جداول

4-1- روابط

همه روابط در سمت چپ سطر و با فونتی متناظر با فونت لاتین متن نوشته شوند. برای نام متغیرها چه در روابط و چه در داخل متن از حالت ایتالیک استفاده شود. شماره هر رابطه بصورت ترتیبی و در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد. به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد:

 (1)                                                   

که در آن vto  تنش برشی ملات؛ Vtest  نیروی مورد نیاز برای جابجایی آجر؛ σc  تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش و Ab  مجموع دو سطح آجر در درز‌‌‌‌‌‌های افقی بالا و پایین است.

 

4-2- اشکال و جداول

کلیه اشکال و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیکترین جای ممکن از اولین محل اشاره به آن ها در متن قرار گیرند. قرارگیری اشکال و جداول در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه‏ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. اگر شکل به صورت نمودار می‌باشد، ذکر کمیت مربوط به هر محور و واحد آن، در شکل الزامی است.

 

هر شکل و یا جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل و جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت پررنگB Nazanin 11pt در زیر شکل و بالای جدول نوشته می‌شود. اگر شکل یا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهای عنوان آن شکل یا جدول در داخل کروشه ذکر شود. یک خط خالی در بالا و پایین هر شکل و یا جدول برای جدا کردن آن از متن اصلی الزامی است.

 

 سیستم واحدهای استاندارد SI تنها سیستم قابل قبول می­باشد. در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستم‌ها ضروری است، لازم است معادل‌های استاندارد SI آنها نیز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده در جداول و یا عناوین محورها در اشکال فراموش نگردند.

 

6- زیر نویس 

  در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت B Nazanin 11ptاستفاده گردد.

 

7- نتیجه گیری

هر مقاله باید با ارائه‌ی خلاصه‌ای از تحقیق به جمع­بندی نتایج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتیجه‌گیری در انتهای متن مقاله بپردازد. پیشنهادهای احتمالی نیز در این بخش ارائه می‌شود.

 

8- قدردانی

درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر وتشکر می‌تواند قبل از ارائه‌ی فهرست مراجع ذکر گردد.

 

مراجع

بخش مراجع آخرین قسمت مقاله است که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی‌شود. مراجع در این قسمت به ترتیبی که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره‌گذاری شده‌اند، لیست می‌شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره ترتیبدر داخل کروشه انجام شود. فونت مورد استفاده برای مراجع فارسیB Nazanin 12pt و برای مراجع انگلیسی مثل سایر قسمت‌های مقاله با یک اندازه کمتر Times New Roman 11ptمی‌باشد.مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونه‌های زیر ارائه شود.

 

[1] Dicleli, M., Bruneau,  M. Seismic performance of single-span simply supported and continuous slab-on-girder steel highway bridges. Journal of Structural Engineering, ASCE; 121(10): 1497-1506, 1995.

 

[2] AASHTO LRFD bridge design specifications (4th ed.). Washington (DC): American Association of State Highway and Transportation Officials; 2007.

[3] Chopra, A.K., Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering (2nd ed.), Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2001.

[4] مقدم، ح. طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1373.

[5] تقی زاده، م. مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی، انتشارات راهیان،1385.

[6] بحرینی، س. مبانی طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

[7] آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، 1384.

[8] فیوض، ع. مطالعه خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز، 1369.

[9] رحیم‌زاده، ف.، باقری، س. بررسی رفتار دینامیکی مخازن روزمینی انعطاف‌پذیر، چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، 1382.