الف) ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای ساخت، نگهداری و بهسازی زیرساخت ها

ب) نگاه ویژه به بهسازی ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

ج) مستند سازی سازه ای ابنیه تاریخی کشور و وضعیت فعلی  آنها و سناریوهای محتمل برای بهسازی این ابنیه