بهسازی زیر ساخت ها

- بهسازی پل ها، سازه ها، پایانه ها، فرودگاه ها، تونل ها، خطوط ریلی، بنادر، اسکله ها، شبکه های حمل و نقل

- بهسازی شریان های حیاتی، حساس و مهم (خطوط انتقال برق، آب، نفت و گاز، شبکه های توزیع و جمع آوری، شبکه های IT و مخابراتی)

- نرم افزارهای پردازش و بهسازی (GIS، RS و ...)

- بهسازی مبلمان شهری

-مصالح و روش های نوین در بهسازی

- بهسازی زیر ساخت ها بر پایه پدافند غیر عامل

- محیط زیست و بهسازی زیر ساخت ها

بهسازی ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی

- بهسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده

- بهسازی شبکه معابر در بافت های فرسوده

- بهسازی سکونت گاه های غیر رسمی

- بهسازی زیر ساخت های بوم گردی

- تغییر کاربری در ابنیه تاریخی

- باز زنده سازی و بازآفرینی شهری و روستایی

- مرمت ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی